TNA选手资料-美国选手
联盟:
全部WWENXTTNAUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
现状:
全部现役毕业
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

格纳(Gunner) TNA 1982.06.06(38岁) 188 111 617 292 316 0 10 253
加雷特·比绍夫(Garett Bischoff) TNA 1984.04.20(36岁) - - 89 44 42 0 0 96
Grado TNA 1988.06.02(32岁) 180 107 504 275 222 0 12 27
Gotita de Plata TNA 1998.09.21(22岁) 170 100 88 39 49 0 0 6