TNA选手资料-毕业选手-美国选手-男选手
联盟:
全部WWENXTTNAUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
现状:
全部现役毕业
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

亚历克斯·雪莱(Alex Shelley) TNA 1983.05.23(37岁) 175 90 1111 549 552 0 24 192
红色闪电(Amazing Red) TNA 1982.04.26(38岁) 170 85 540 249 281 0 24 168