WWE选手资料
联盟:
全部WWENXTTNAUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
现状:
全部现役名人堂毕业生
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

罗曼·雷恩斯(Roman Reigns) WWE 1985.05.25(35岁) 190 120 1183 861 303 0 8 143406
兰迪·奥顿(Randy Orton) WWE 1980.04.01(40岁) 193 107 2313 1252 1012 51 19 107186
神秘人雷尔(Rey Mysterio) WWE 1974.12.11(46岁) 162 74 2059 1440 577 53 38 18447
蕾妮·杨(Renee Young) WWE 1984.08.19(36岁) 164 - 0 0 0 0 0 13871
莱贝克(Ryback) WWE 1981.11.10(39岁) 185 125 937 605 326 0 3 13784
鲁瑟夫(Rusev) WWE 1985.12.25(35岁) 190 138 902 405 492 0 3 13623
真理罗恩(R-Truth) WWE 1972.01.19(48岁) 185 104 1670 1018 638 0 49 7369
RVD(Rob Van Dam) WWE 1970.12.18(50岁) 183 108 1885 1257 570 66 30 7220
瑞奇·斯廷博特(Ricky Steamboat) WWE 1953.02.28(67岁) 178 107 2065 1455 534 0 25 3337
瑞克·佛莱尔(Ric Flair) WWE 1949.02.25(71岁) 180 110 4076 2222 1624 0 44 2849
里卡多·罗德里格斯(Ricardo Rodriguez) WWE 1986.02.17(34岁) 180 98 262 96 160 0 4 2463
罗迪·派彭(Roddy Piper) WWE 1954.04.17(已故) 183 113 1351 751 557 0 31 2114
罗莎·门德斯(Rosa Mendes) WWE 1979.10.25(41岁) 173 57 308 53 255 0 2 1259
朗金·辛格(Ranjin Singh) WWE 1963.12.28(57岁) 175 100 1 0 1 0 0 900
里克希(Rikishi) WWE 1966.10.11(54岁) 182 183 1549 1002 533 25 11 768
兰迪·萨瓦格(Randy Savage) WWE 1952.11.15(已故) 186 106 1969 1130 781 0 15 528
拉文(Raven) WWE 1964.09.08(56岁) 182 115 1310 605 664 44 62 504
莱洛(Rhyno) WWE 1975.10.07(45岁) 185 125 1740 872 815 51 26 493
洛奇·约翰逊(Rocky Johnson) WWE 1944.08.24(76岁) 188 119 1431 981 376 0 41 358
里克赛(Ricochet) WWE 1988.10.11(32岁) 175 78 1256 756 491 0 27 355
罗恩·西蒙斯(Ron Simmons) WWE 1958.05.15(62岁) 185 125 1510 918 574 28 10 256
里克·斯坦纳(Rick Steiner) WWE 1961.03.09(59岁) 180 111 1734 1289 401 0 26 174
里克(Rico) WWE 1961.10.01(59岁) 183 101 435 206 228 2 10 78