WWE选手资料
联盟:
全部WWENXTTNAUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
现状:
全部现役名人堂毕业生
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

罗曼·雷恩斯(Roman Reigns) WWE 1985.05.25(35岁) 190 120 1183 861 303 0 8 144165
兰迪·奥顿(Randy Orton) WWE 1980.04.01(40岁) 193 107 2317 1255 1013 51 19 108769
神秘人雷尔(Rey Mysterio) WWE 1974.12.11(46岁) 162 74 2064 1444 578 53 38 18593
蕾妮·杨(Renee Young) WWE 1984.08.19(36岁) 164 - 0 0 0 0 0 13918
莱贝克(Ryback) WWE 1981.11.10(39岁) 185 125 937 605 326 0 3 13792
鲁瑟夫(Rusev) WWE 1985.12.25(35岁) 190 138 902 405 492 0 3 13651
真理罗恩(R-Truth) WWE 1972.01.19(48岁) 185 104 1675 1021 640 0 49 7457
RVD(Rob Van Dam) WWE 1970.12.18(50岁) 183 108 1885 1257 570 66 30 7235
瑞奇·斯廷博特(Ricky Steamboat) WWE 1953.02.28(67岁) 178 107 2065 1455 534 0 25 3353
瑞克·佛莱尔(Ric Flair) WWE 1949.02.25(71岁) 180 110 4076 2222 1624 0 44 2869
里卡多·罗德里格斯(Ricardo Rodriguez) WWE 1986.02.17(34岁) 180 98 262 96 160 0 4 2461
罗迪·派彭(Roddy Piper) WWE 1954.04.17(已故) 183 113 1351 751 557 0 31 2144
罗莎·门德斯(Rosa Mendes) WWE 1979.10.25(41岁) 173 57 308 53 255 0 2 1262
里克赛(Ricochet) WWE 1988.10.11(32岁) 175 78 1264 760 495 0 27 1210
朗金·辛格(Ranjin Singh) WWE 1963.12.28(57岁) 175 100 1 0 1 0 0 900
里克希(Rikishi) WWE 1966.10.11(54岁) 182 183 1549 1002 533 25 11 770
兰迪·萨瓦格(Randy Savage) WWE 1952.11.15(已故) 186 106 1969 1130 781 0 15 546
莱洛(Rhyno) WWE 1975.10.07(45岁) 185 125 1744 875 816 51 26 501
拉文(Raven) WWE 1964.09.08(56岁) 182 115 1310 605 664 44 62 500
洛奇·约翰逊(Rocky Johnson) WWE 1944.08.24(76岁) 188 119 1431 981 376 0 41 367
罗恩·西蒙斯(Ron Simmons) WWE 1958.05.15(62岁) 185 125 1510 918 574 28 10 259
里克·斯坦纳(Rick Steiner) WWE 1961.03.09(59岁) 180 111 1734 1289 401 0 26 180
里克(Rico) WWE 1961.10.01(59岁) 183 101 435 206 228 2 10 84