WWE选手资料
联盟:
全部WWENXTTNAUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
现状:
全部现役名人堂毕业生
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

罗曼·雷恩斯(Roman Reigns) WWE 1985.05.25(34岁) 190 120 1169 849 301 0 8 141404
兰迪·奥顿(Randy Orton) WWE 1980.04.01(39岁) 193 107 2303 1248 1007 51 19 104705
神秘人雷尔(Rey Mysterio) WWE 1974.12.11(45岁) 162 74 2045 1432 571 53 35 18154
莱贝克(Ryback) WWE 1981.11.10(38岁) 185 125 937 605 326 0 3 13771
鲁瑟夫(Rusev) WWE 1985.12.25(34岁) 190 138 895 401 489 0 2 13577
蕾妮·杨(Renee Young) WWE 1984.08.19(35岁) 164 - 0 0 0 0 0 12863
真理罗恩(R-Truth) WWE 1972.01.19(47岁) 185 104 1666 1018 634 0 13 7257
RVD(Rob Van Dam) WWE 1970.12.18(49岁) 183 108 1880 1253 569 66 28 7196
瑞奇·斯廷博特(Ricky Steamboat) WWE 1953.02.28(66岁) 178 107 2065 1455 534 0 25 3298
瑞克·佛莱尔(Ric Flair) WWE 1949.02.25(70岁) 180 110 4075 2222 1623 0 44 2815
里卡多·罗德里格斯(Ricardo Rodriguez) WWE 1986.02.17(33岁) 180 98 262 96 160 0 4 2455
罗迪·派彭(Roddy Piper) WWE 1954.04.17(已故) 183 113 1351 751 557 0 31 2108
罗莎·门德斯(Rosa Mendes) WWE 1979.10.25(40岁) 173 57 308 53 255 0 2 1261
朗金·辛格(Ranjin Singh) WWE 1963.12.28(56岁) 175 100 1 0 1 0 0 897
里克希(Rikishi) WWE 1966.10.11(53岁) 182 183 1549 1002 533 25 11 747
兰迪·萨瓦格(Randy Savage) WWE 1952.11.15(已故) 186 106 1969 1130 781 0 15 522
拉文(Raven) WWE 1964.09.08(55岁) 182 115 1310 605 664 44 62 504
莱洛(Rhyno) WWE 1975.10.07(44岁) 185 125 1734 868 813 51 25 492
洛奇·约翰逊(Rocky Johnson) WWE 1944.08.24(75岁) 188 119 1431 981 376 0 41 354
里克赛(Ricochet) WWE 1988.10.11(31岁) 175 78 1238 745 484 0 24 260
罗恩·西蒙斯(Ron Simmons) WWE 1958.05.15(61岁) 185 125 1510 918 574 28 10 255
里克·斯坦纳(Rick Steiner) WWE 1961.03.09(58岁) 180 111 1734 1289 401 0 26 174
里克(Rico) WWE 1961.10.01(58岁) 183 101 435 206 228 2 10 78