WWE选手资料-美国选手-男选手-摔角网
联盟:
全部WWENXTTNAAEWUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
现状:
全部现役名人堂毕业生
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

罗曼·雷恩斯(Roman Reigns) WWE 1985.05.25(36岁) 190 120 1208 883 306 0 17 146857
兰迪·奥顿(Randy Orton) WWE 1980.04.01(41岁) 193 107 2359 1279 1029 0 34 115743
莱贝克(Ryback) WWE 1981.11.10(40岁) 185 125 937 605 326 0 4 13817
真理罗恩(R-Truth) WWE 1972.01.19(49岁) 185 104 - - - - - 7692
RVD(Rob Van Dam) WWE 1970.12.18(51岁) 183 108 1888 1258 572 0 40 7269
里克赛(Ricochet) WWE 1988.10.11(33岁) 175 78 1298 774 515 0 28 7239
瑞奇·斯廷博特(Ricky Steamboat) WWE 1953.02.28(68岁) 178 107 2065 1455 534 0 26 3429
瑞克·佛莱尔(Ric Flair) WWE 1949.02.25(72岁) 180 110 4076 2222 1624 0 47 3027
里克希(Rikishi) WWE 1966.10.11(55岁) 182 183 1549 1002 533 0 13 803
兰迪·萨瓦格(Randy Savage) WWE 1952.11.15(已故) 186 106 1969 1130 781 0 18 594
拉文(Raven) WWE 1964.09.08(57岁) 182 115 1310 605 664 0 62 518
莱洛(Rhyno) WWE 1975.10.07(46岁) 185 125 1763 884 825 0 28 517
罗恩·西蒙斯(Ron Simmons) WWE 1958.05.15(63岁) 185 125 1510 918 574 0 10 263
里克·斯坦纳(Rick Steiner) WWE 1961.03.09(60岁) 180 111 1734 1289 401 0 26 180
里克(Rico) WWE 1961.10.01(60岁) 183 101 435 206 228 0 11 85