WWE选手资料-男选手-摔角网
联盟:
全部WWENXTTNAAEWUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
现状:
全部现役名人堂毕业生
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

欧文R·斯吉斯特(Irwin R. Schyster) WWE 1958.03.30(63岁) 192 116 2194 1311 789 0 19 109
伊万·普特斯基(Ivan Putski) WWE 1941.01.21(80岁) 173 110 1243 854 345 0 5 87