WWE选手资料-名人堂选手-其它选手-男选手-摔角网
联盟:
全部WWENXTTNAAEWUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
现状:
全部现役名人堂毕业生
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

巨人安德雷(Andre the Giant) WWE 1946.05.19(已故) 213 240 2177 1725 403 0 7 2922
屠夫阿布杜拉(Abdullah the Butcher) WWE 1936.11.01(85岁) 186 150 2263 1202 944 0 41 813
杰米·斯洛卡(Jimmy Snuka) WWE 1943.05.18(78岁) 183 114 1833 1251 542 0 28 275
安东尼奥·罗卡(Antonino Rocca) WWE 1927.04.13(已故) 183 103 168 141 14 0 3 146
艾龙·西耶克(The Iron Sheik) WWE 1942.09.09(79岁) 183 117 1710 717 916 0 10 141
暴徒季风(Gorilla Monsoon) WWE 1937.06.04(已故) 198 182 844 472 298 0 5 134
谢赫(The Sheik) WWE 1926.06.07(已故) 180 110 831 456 303 0 27 112
尼古拉·沃尔科夫(Nikolai Volkoff) WWE 1947.10.14(74岁) 192 139 1937 880 1015 0 11 102
佩德罗·莫拉莱斯(Pedro Morales) WWE 1942.10.22(79岁) 180 109 2028 1437 421 0 33 96
伊万·普特斯基(Ivan Putski) WWE 1941.01.21(80岁) 173 110 1243 854 345 0 5 87